Wpłata za obiady w czerwcu 2019 r.

Odpłatność za obiady za m-c czerwiec 2019 r. wynosi:

10 dni x 3.50 zł = 35,00 zł

Termin płatności: 20.05 - 26.05.2019 r.

UWAGA!

Przypominamy, że samodzielnie nie korygujemy kwot odpłatności za obiady! Za niewykorzystane obiady pieniądze będą przekazywane na konto nadawcy.

Prosimy o terminowe wpłaty na konto:

65 1020 4900 0000 8702 3084 4882

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

 

UWAGA!

Od listopada 2018 r. będą wydawane BONY OBIADOWE

Za zgubienie lub zniszczenie bonu będzie pobierana opłata 10 zł

 

Regulamin opłat za obiady obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 51

1. Wpłat za obiady należy dokonywać:

Wpłaty bezgotówkowe /przelewy dokonywane są do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

Wpłaty gotówkowe dokonywane do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie posiłków w sekretariacie szkoły wg ustalonego harmonogramu.

Wyjątek stanowią miesiące: wrzesień i styczeń, za które wnoszenie opłat następuje od 1 do 5 dnia miesiąca bieżącego.

Jeżeli powyższe dni miesiąca wypadają w dzień wolny – opłat należy dokonać odpowiednio wcześniej.

2. Numer konta, na który należy dokonywać opłat za posiłki:

Szkoła Podstawowa nr 51 Gdynia

PKO BP 65 1020 4900 0000 8702 3084 4882

tytułem: obiady za m-c /imię i nazwisko dziecka/klasa

(np. obiady wrzesień, Zosia Kowalska, Vb)

3. Opłata przekazana na konto szkoły musi być zgodna z ogłoszoną kwotą w danym miesiącu.

4. Niedopuszczalne jest dokonywanie samodzielnych zaokrągleń lub pomniejszanie kwot o odpisy bez uzgodnienia. Opłaty takie mogą zostać uznane za nieważne i będą zwracane na rachunek zleceniodawcy.

5. Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje się od osoby zalegającej z wpłatą, naliczając odsetki ustawowe.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty na rachunek bankowy.

 

DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 w GDYNI - pobierz