W tym roku rekrutacja do publicznych szkół podstawowych startuje 25 marca. Rekrutacja obejmuję zapisy do klas I szkół podstawowych oraz klas wyższych. A także szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego lub szkół podstawowych z klasami dwujęzycznymi.
 
4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 25 marca 2019 r.
do  26 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00
 
 
 
od  25 marca 2019 r.
do 26 kwietnia 2019 r.
do godz. 15.00
 
 
 
 
od  25 marca 2019 r.
do 20 kwietnia 2019 r.
do godz. 15.00
od  3 czerwca 2019 r.
do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00
 
 
 
 
 
od  15 maja 2019 r.
do 5 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej


 
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych
od  7 maja 2019 r.
do 13 maja 2019 r.
 
 
25 kwietnia 2019 r.
17 czerwca 2019 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
17 maja 2019 r.
o godz. 12.00
 
 

30 kwietnia 2019 r.
o godz. 12.00
 
19 czerwca 2019 r.
o godz.12.00
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

24  maja 2019 r.
o godz. 12.00
 
 
 
7  maja 2019 r.
o godz. 12.00
 
26 czerwca 2019 r.
o godz.12.00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
od 24 maja 2019 r. do 28 maja 2019 r.
od 26 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych
 
Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych
31 maja 2019 r.
o godz. 12.00
 
 
14 maja 2019 r.
o godz. 12.00
3 lipca 2019 r.
o godz.12.00
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami,
x 30 sierpnia 2019 r.
o godz.12.00

5. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
 
1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,
2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,
3)  niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
5)  wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
6)  objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt,
7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt,
8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.
 
6.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:
 
1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek,
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,
3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,
6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 
Terminy przeprowadzenia ww. postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających ustalone zostały Zarządzeniem Nr 371/2019/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2019 r.