W tym roku rekrutacja do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rusza 12 marca. Zapisywać można dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podobnie, jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona drogą elektroniczną pod adresem: www.gdynia.pl/rekrutacja.


1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
(www.gdynia.pl/rekrutacja)
 
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
12 marca 2019 r.
o godz. 12.00
 
 
 
 
X
X
 
 
 
4 czerwca 2019 r.
o godz. 12.00
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
od 12 marca
od godz. 12.00
do 26 marca 2019 r.
do godz. 16.00
 
od 4 czerwca
od godz.12.00
do 10 czerwca 2019 r.
do godz. 16.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
nie zakwalifikowanych
9 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00
14 czerwca 2019 r.
o godz.15.00
4 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 17.00 do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 17.00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
23 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00
21 czerwca 2019 r.
o godz.15.00
6
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
 
X 30 sierpnia 2019 r.
o godz.15.00


2. Kryteria „samorządowe” brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2019-2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria:
 
1)  dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - 55 pkt. -  kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie -  8 pkt.; - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
5)   dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek  dochodowy   od  osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.; 
6)   przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie  ubiega się dziecko jest  najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od  jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)  -  2 pkt..           
 
3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:
      
1)  oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej  z uwzględnieniem  nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci  lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego  dziecka  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
4) oświadczenie o deklarowanej  liczbie godzin  korzystania z opieki przedszkolnej;
5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca  zamieszkania  lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).