Dyrektor Gimnazjum nr 11 z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53 informuje,

że w wyniku przeprowadzonego przetargu na remont pomieszczeń sanitarnych

w pawilonie „ZUCH” oraz pawilonie „SYRENA” nastąpiło rozstrzygnięcie :

 

  1. 1. Jako najkorzystniejszą ofertę na remont pomieszczeń sanitarnych

      została wybrana oferta złożona przez:

                            FIRMA BUDOWLANA

„SULIMA”

Z. Sulima, A. Sulima, M. Sulima Sp.J.

81-214 Gdynia ul. Opata Hackiego 14B

Kryterium 100 % cena.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta została złożona na kwotę  97 870,28 zł  brutto.

Słownie : (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt  zł 28/100)

2. Pozostałe złożone oferty:

    1.TERBUD-Kamrowski i Wspólnicy SP.J

       80-518 Gdańsk ,ul. Gdańska 30

      Oferta złożona została na kwotę : 148 719,00 zł brutto

Słownie:( sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście zł 00/100)

   

    2.Zakład Usług Remontowo – Budowlanych ”APOLLO” Piotr Lubecki

       83-400 Kościerzyna ,Nowa Wieś 39/1

       Oferta złożona została na kwotę : 128 033,80 zł brutto

Słownie:(sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści trzy zł 80/100)

 

    3.Zakład Handlowo-Usługowy „ GRAMAL ”-bis

       84-239 Bolszewo, ul. Bukowa 27

      Oferta złożona na kwotę : 104 289,96 zł brutto

Słownie: (sto czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 96/100 zł)

 

 

 

Gdynia, dnia 22-10.2010r.