Dokumenty szkoły

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ

Z  REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W GDYNI

im. POLSKICH NOBLISTÓW

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2017, poz. 59, ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 373)

  3. Statut Szkoły Podstawowej nr 51 im. Polskich Noblistów w Gdyni.

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA

Zwolnienia doraźne

  1. W wyjątkowych sytuacjach (np. chwilowa niedyspozycja zdrowotna, zdarzenie losowe) uczeń na prośbę rodziców,może być zwolniony z realizacji pojedynczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego.
  2. Uczeń ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przebywanie ucznia w bibliotece szkolnej (w dzienniku nauczyciel wpisuje „zwolniony” -  skrót „zw.”). W bibliotece uczeń ma obowiązek potwierdzić swoją obecność na specjalnej liście. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń na pisemną prośbę rodziców może być zwolniony do domu. W dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „nieobecność usprawiedliwiona”.

 

Przedmiot WSO
Religia pobierz
Język polski pobierz
Język angielski pobierz
Język niemiecki pobierz
Język francuski pobierz
Historia pobierz
Wiedza o społeczeństwie pobierz
Matematyka pobierz
Fizyka pobierz
Chemia pobierz
Biologia pobierz
Geografia pobierz
Informatyka pobierz
Zajęcia artystyczne  
Zajęcia techniczne/technika pobierz
Plastyka pobierz
Muzyka pobierz
Edukacja dla bezpieczeństwa pobierz
Wychowanie fizyczne pobierz
Pływanie pobierz
Żeglarstwo pobierz
Edukacja morska pobierz
Przyroda pobierz
Edukacja wczesnoszkolna pobierz