Szanowni Rodzice

w oparciu o przepisy, które zostały wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, DZ.U.2020 poz.410 ze zm.; rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U.2020 poz. 493) dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 51 w Gdyni wprowadza zmiany w organizacji i realizacji zadań szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. będzie realizowała zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Wszystkie informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły będą zamieszczane na stronie szkoły sp51.gdynia.pl oraz w e- dzienniku.
 3. Wychowawcy klas koordynują pracę w poszczególnych klasach. Będą państwa informować na bieżąco o planie pracy.
 4. Nauczyciele będą kontaktowali się z uczniami za pomocą mailingu, poprzez platformy edukacyjne www.epodręczniki.pl, Office365, czy inne ustalone w okresie przygotowawczym formy kontaktu.
 5. Wicedyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami ustali formę przekazywania materiałów uczniom, którzy nie posiadają dostępu do Sieci.
 6. Nauczyciele przygotowują materiały w taki sposób, aby obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia było równomierne. Priorytetem jest utrzymanie kontaktu z uczniami, wymiana informacji, budowanie relacji, wspieranie.
 7. Materiały przekazywane uczniom powinny być opatrzone terminem wykonania.
 8. Z planu zajęć zostają usunięte zajęcia pływania i żeglarstwa w klasach sportowych.
 9. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej otrzymują drogą mailową materiały do pracy. Kontakt zdalny z nauczycielem powinien być ograniczony do minimum ze względu na ograniczone możliwości przebywania dziecka przed komputerem i możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 10. Formy pracy podlegające ocenie w pracy na odległość to: praca domowa, zadanie, ćwiczenie, projekt, odpowiedź/ wypowiedź ustna (w przypadku pracy w czasie rzeczywistym, nagrania).
 11. Nauczyciele prowadzą konsultacje z rodzicami w ustalonej wspólnie formie oraz poprzez mail i dziennik elektroniczny.
 12. Zajęcia prowadzone z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
 • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej
 • materiałów CKE
 • funkcjonalności platformy Office365 i materiałów zamieszczanych przez nauczycieli SP51
 • innych materiałów rekomendowanych przez nauczycieli SP51
 1. Zasady pracy na platformach, dostęp do narzędzi zostanie Państwu przekazany w formie osobnych instrukcji.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną każdy uczeń i rodzic może otrzymać poprzez kontakt mailowy do pedagoga szkolnego – informacja na stronie szkoły.

                                                                                                                                             Danuta Maliszewska

                                                                                                                                             dyrektor szkoły