Innowacje

„Tropiciele przyrody” - innowacja została opracowana dla uczniów klas I – III. Realizowane

na spotkaniach zagadnienia mają przybliżyć dziecku otaczający je świat przyrody w oparciu
o własne doświadczenia i przeżycia uczniów oraz ich praktyczne działania związane
z propagowaniem i świadomością zdrowego stylu życia. Edukacja wczesnoszkolna to pierwszy

etap kształcenia szkolnego, którego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka.

Dziecko w tym wieku jest ciekawe świata, który je otacza. Okres ten cechuje szczególnie wielka

plastyczność psychiki dziecka, wyrabiają się pewne nawyki, dlatego tak ważny jest bezpośredni

kontakt z naturą, wiedza o stanie naszego środowiska oraz zagrożeniach jakie niesie ze sobą

współczesna cywilizacja. Dlatego biorąc pod uwagę nasze spostrzeżenia i obserwacje w pracy

z dziećmi, postanowiłam wspomóc działania, które zapewnią im nabycie umiejętności

prozdrowotnych zachowań, poszanowania zdrowia własnego i innych oraz uwrażliwienie

uczniów na wartość otaczającego je środowiska przyrodniczego.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów od najmłodszych lat zgodnie z zaleceniami Rady Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2018 roku z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem na porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym oraz rozwijanie kompetencji społecznych
i wiedzy z zakresu kultury i sztuki. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do rozwijania umiejętności uczenia się na wskazanych płaszczyznach.

Zapraszamy do klasy pierwszej, w której stworzymy przestrzeń sprzyjającą rozwijaniu logicznego myślenia. Będziemy rozwijać kompetencje uczniów wykorzystując metody tradycyjne oraz innowacyjne, w których skorzystamy również z przestrzeni wirtualnej.

Proponujemy:

 • aktywne i interaktywne uczestnictwo w procesie rozwiązywania problemów,
 • konstruowanie wiedzy,
 • spersonalizowany tryb uczenia się,
 • poszukiwanie rozwiązań metodą projektu,
 • tworzenie prostych gier,
 • konstruowanie zabawek,
 • budowanie osobistych teorii,
 • wypracowanie własnych strategii myślenia,
 • naukę popartą eksperymentem,
 • współpracę z instytucjami poza szkołą,
 • udział w konkursach.

 Innowacja, która poszerza treści edukacji wczesnoszkolnej o elementy języka angielskiego na wszystkich przedmiotach.

Ogólnoeuropejska koncepcja współczesnej edukacji przyjmuje przekonanie, iż wielojęzyczność stanie się normą. Chcemy zatem wykorzystać niezwykłą chłonność umysłu dziecka w tym wieku, by wspomóc efektywne kształcenie językowe. Rolą edukacji, w tym edukacji wczesnoszkolnej, jest tworzenie fundamentów, dzięki którym uczeń będzie mógł pogłębiać wiedzę oraz rozwijać swój potencjał. Wplatanie treści języka obcego do programu nauczania sprzyja kształtowaniu postaw, zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

Podstawową zasadą, jaką się kierujemy, jest nauczanie skoncentrowane na dzieciach i ich potrzebach, stąd wyrazem takiego podejścia jest wykorzystywanie kontekstu ze świata dzieci. Proponujemy nauczanie przez zabawę, muzykę, formy teatralne czy też kontakty z uczniami anglojęzycznymi (poprzez platformę eTwinning). Punktem wyjścia są interesujące i bliskie dzieciom kręgi tematyczne łączące różne dziedziny wiedzy i umiejętności. Dzięki temu możliwe jest wyrobienie otwartości i wrażliwości na język obcy, odmienną kulturę oraz rozbudzanie motywacji do uczenia się języków obcych, a jednocześnie kształtowanie ich poczucia tożsamości z rodzimą kulturą i językiem ojczystym.

Uczniowie będą mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu j. angielskiego m. in. o:

 • nazwy przedmiotów z otoczenia szkoły i domu;
 • cechy przedmiotów;
 • nazwy zwierząt i roślin;
 • nazwy podstawowych czynności;

święta i uroczystości.