Żeglujże żeglarzu

Karta innowacji pedagogicznej Żeglujże żeglarzu

Opis innowacji:

Projekt edukacyjny „Żeglujże żeglarzu”, to propozycja skierowana do uczniów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych tematyką morską oraz żeglarstwem, odwołująca się do bogatej, ale nie w pełni wykorzystanej tradycji morskiej w regionie. Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy i umiejętności zdobywanych w szkole z umiejętnościami rozwijanymi w trakcie pozalekcyjnych zajęć praktycznych przeprowadzanych na jednostkach pływających.

Przez cały okres trwania projektu uczniowie pod opieką nauczycieli, instruktorów żeglarstwa i wykładowców będą zgłębiali wybrane zagadnienia dotyczące tematyki morskiej. Zgromadzą, a także uszeregują tą wiedzę tak, aby na koniec przedstawić ją w wybranej przez siebie, atrakcyjnej formie. Młodzież będzie realizowała cykliczne zajęcia w 2 grupach w wymiarze 2 godz. lekcyjnych tygodniowo w ciągu każdego miesiąca roku szkolnego w formie zajęć edukacyjno-żeglarskich lub jednodniowych praktycznych zajęć na wodzie. Pozwolą one uczniom skonfrontować zebraną wiedzę z rzeczywistością, będą stanowić ukoronowanie pracy nad projektem i zdobycie sprawności żeglarskich. Doskonalenie umiejętności pływania i uczestniczenie w zawodach sportowych podniesie bezpieczeństwo uczniów korzystających ze sprzętu pływającego.                        

W ramach programu wszyscy uczniowie klasy drugiej wypłyną w kilkugodzinne rejsy po wodach kanału portowego i Zatoki Gdańskiej. Podczas rejsów będą uczyć się podstaw żeglowania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Uczniowie klasy czwartej będą odbywali szkolenia w symulatorze. Celem edukacji morskiej jest promocja sportu oraz przybliżenie i popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdyni tradycji morskiej. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. Natomiast całkowity koszt nauki pływania i korzystania z pływalni ponoszą rodzice.

Zorganizowane zostaną także żeglarskie pikniki naukowe, a dla chętnych uczestników przygotowano obozy żeglarskie, które odbędą się w czasie wakacji letnich. Integralną częścią projektu będzie szkolenie z teorii i praktyki żeglarstwa prowadzone metodą projektu oparte na samodzielności, kreatywności oraz pracy zespołowej uczniów.

Cel główny to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gdyńskiej szkoły podstawowej poprzez realizację programów rozwojowych kształtujących kompetencje kluczowe w obszarze regionalnej edukacji morskiej.

Cele szczegółowe:

Kształtowanie świadomości morskiej uczniów.

Uczeń kończący swój udział w programie                                                                                                   

 • zna podstawowe informacje o morzu i żeglarstwie,                                                                         
 • wie jak bezpiecznie zachowywać się na wodzie,                                                                                  
 • zna tradycje morskie, obrzędy oraz etykietę żeglarską, zna morskie dziedzictwo kulturowe Pomorza, ma świadomość specyfiki regionu,
 • szanuje morze oraz pracę ludzi morza,
 • jest zainteresowany rozwijaniem pasji związanych z morzem,
 • zna podstawowe słownictwo specjalistyczne stosowane w żeglarstwie,
 • samodzielnie poszukuje, gromadzi i przetwarza informacje, formułuje i wyraża  własne argumenty w mowie i piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do    kontekstu,
 • wykazuje postawę otwartości i szacunku w kontaktach z innymi ludźmi, jest gotowy do konstruktywnego dialogu, wyjaśnia podstawowe zjawiska i elementy przyrody w kontekście tematyki morskiej,
 • jest ciekawy świata, chętnie szuka przyczyn obserwowanych zjawisk,
 • umiejętnie korzysta z Internetu oraz z narzędzi do tworzenia i prezentowania informacji,
 • czerpie korzyści z różnorodności grupy oraz dzieli się nabytą wiedzą i umiejętnościami,
 • organizuje własny proces uczenia się, oceniania swojej pracy oraz w razie potrzeby szuka rady, informacji i wsparcia,
 • jest nastawiony na rozwiązywanie problemów, umie pokonywać przeszkody, chętnie się uczy,
 • jest zmotywowany i wierzy we własne możliwości w uczeniu się i osiąganiu sukcesów.                                                                                               

Innowacyjność polega na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, które zorganizowane zostaną w kluczowych ośrodkach edukacyjnych regionu, takich jak muzea, czy stacje morskie oraz praktyczne zajęcia żeglarskie. Realizacja programu edukacji morskiej zbliży uczniów województwa pomorskiego do innych Europejczyków, zacierając różnice pomiędzy państwami, wynikające z burzliwej historii najnowszej, przy zachowaniu jednak poczucia tożsamości i związku z lokalnymi tradycjami.

Działania:

 • udział w warsztatach żeglarskich,
 • prace żeglarskie na żaglowcu w czasie jego postoju w porcie,
 • „rejsy kandydackie’ na żaglowcu na wodach Zatoki Gdańskiej,
 • spotkania z ludźmi związanymi zawodowo lub pasją z morzem,
 • udział w zawodach pływackich,
 • udział w „Świętach Morza”,
 • wystawki zdjęć i prac biorących udział w planowanych konkursach fotograficznych i literackich,
 • spontaniczna aktywność własna uczniów,
 • posługiwanie się środkami ratunkowymi,
 • lekcje muzealne w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Sposoby realizacji:

Projekt ma osiągnąć powyższe cele poprzez:

 • zwiększoną o 2 jednostki liczbę godzin języka polskiego w ramach edukacji morskiej,
 • zajęcia wpisane do planu pracy szkoły,
 • wzmocnienie zainteresowanie uczniów tematyką morską oraz regionem - zajęcia żeglarskie,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, w tym także zajęć otwartych dla rodziców i uczniów szkoły, środowiska lokalnego,
 • zdobywanie nowych umiejętności żeglarskich,
 • współpracę z: Pomorska Szkołą Żeglarstwa i Edukacji Morskiej, Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Morską, PTTK Odział Morski Gdynia,
 • spotkania ze słynnymi żeglarzami i ludźmi morza,
 • prezentowanie własnych prac na stronach  internetowych, facebook-u, youtube, innych portalach społecznościowych,
 • poznawanie filmów, literatury o tematyce marynistycznej,
 • wycieczki, obozy,
 • artystyczna działalność dziecka – wystawienie galerii prac,
 • wykorzystanie słowniczka zwrotów i terminów morskich w rozmowach, opowiadaniach, zagadkach - rozwijające procesy poznawcze i poszerzające zasób wiedzy w zakresie edukacji morskiej.

Celem tych interdyscyplinarnych zajęć jest rozwijanie wśród uczniów ich umiejętności i postaw, składających się na porozumiewanie się w języku ojczystym oraz w językach obcych; poszerzenie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych. Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne stosowanie pozytywnej postawy dotyczącej aktywności, kreatywności i samodzielności w pracy nad własnym rozwojem ucznia. Przyjęta formuła zajęć pozalekcyjnych pozwala na uwzględnienie różnorodności zainteresowań i zdolności, sprzyja lepszemu poznawaniu i rozumieniu siebie oraz otaczającego świata.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa.

Metody pracy

Metody słowne: pogadanka, wykład

Metody czynne:

 • Ćwiczenia praktyczne : prace bosmańskie, czyli węzły, sploty, naprawa żagli
 • Zajęcia nawigacyjne: praca na mapach morskich, korzystanie z locji, korzystanie z przyborów kreślarskich,
 • Korzystanie z urządzeń nawigacyjnych,
 • Ćwiczenia symulacyjne (komputerowe) związane ze stosowaniem przepisów prawa drogi na wodach morskich i śródlądowych.

Metody percepcyjne:

 • Obserwacja
 • Pokaz – budowa, praca i obsługa silnika jachtowego; budowa jachtu
 • Demonstracja – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej; prezentacja kodu flagowego.

Proponowane w innowacji formy i metody mają charakter różnorodny, aktywny i twórczy. Oprócz wyżej wymienionych stosowane będą zabawy muzyczne, prace plastyczno-techniczne. Założeniem nadrzędnym prowadzonych zajęć jest budowanie sylwetki aktywnego i twórczego młodego człowieka, a nauczyciele mają tak organizować i planować te działania, by umożliwić mu wyzwolenie tej aktywności.

Bożena Meller

30.05.2017

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Dniu Otwartym Trzecioklasisty i Szóstoklasisty. Mamy wielką nadzieję, że zainteresowała Państwa nasza oferta oraz przygotowane atrakcje.

Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia: Dyrekcji i Nauczycielom, uczniom Gimnazjum nr 11 w Gdyni im. Polskich Noblistów, Klubowi Sportowemu Delfin Gdynia i Pomorskiemu Związkowi Żeglarskiemu. Wasza pomoc i zaangażowanie jest dla nas bezcenne!

Zdjęcie: Tadeusz Lademan (żeglarski. info)

Dzień otwarty na żeglarstwo

We wtorek 30 maja, w Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni, która od nowego roku zacznie funkcjonować w Gimnazjum nr 11, był  Dzień Otwarty. Uczniowie i rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki, zwłaszcza z klasą o profilu żeglarskim, która w gimnazjum działa od września tego roku.

27 października 2016 roku gdyńskie Gimnazjum nr 11 i Pomorski Związek Żeglarski podpisali porozumienie o współpracy, które przypieczętowało powstanie pierwszej w szkole klasy o profilu edukacja morska. Zgodnie z przyjętym programem młodzież przez trzy lata miała poznać podstawy żeglarstwa i przygotować się do zdobycia patentu żeglarza jachtowego.

- Zrobiliśmy w tym roku szkolnym nawet więcej niż planowaliśmy - mówi Bożena Meller, wychowawczyni klasy humanistycznej z edukacją morską. - Młodzież jest bardziej zorganizowana, a rodzice zadowoleni i upewniają się, czy w przyszłym roku nic się nie zmieni i wciąż będą zajęcia na basenie i pod żaglami. Wspaniale też wygląda współpraca z instruktorami Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej.