PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ

Z  REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W GDYNI

im. POLSKICH NOBLISTÓW

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2017, poz. 59, ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 373)

 3. Statut Szkoły Podstawowej nr 51 im. Polskich Noblistów w Gdyni.

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA

Zwolnienia doraźne

 1. W wyjątkowych sytuacjach (np. chwilowa niedyspozycja zdrowotna, zdarzenie losowe) uczeń na prośbę rodziców,może być zwolniony z realizacji pojedynczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego.
 2. Uczeń ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przebywanie ucznia w bibliotece szkolnej (w dzienniku nauczyciel wpisuje „zwolniony” -  skrót „zw.”). W bibliotece uczeń ma obowiązek potwierdzić swoją obecność na specjalnej liście. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń na pisemną prośbę rodziców może być zwolniony do domu. W dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „nieobecność usprawiedliwiona”.


Zwolnienia długoterminowe

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
 2. Dłuższe zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
 3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na brak możliwości  uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż 1 miesiąc należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. 
 5. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.
 6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego okresu lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach .
 7. O zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego występują rodzice. Rodzice składają podanie do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 8. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a)       w przypadku zwolnienia dotyczącego I okresu lub całego roku szkolnego  – do 30 września danego roku szkolnego,

b)        w przypadku zwolnienia dotyczącego II okresu– do 14 dni roboczych od rozpoczęcia II okresu .W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później niż 7 dni roboczych od daty wystawienia zaświadczenia.

 1. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.
 2. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania 
 3. Decyzję dyrektora szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom pracownik sekretariatu.
 4. W przypadku decyzji odmownej uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora do Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 5. O zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym w rejestrze uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w danym roku szkolnym.
 6. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez cały okres lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony/zwolniona”.
 8. W przypadku zwolnienia dłuższego niż 3 miesiące, uczeń przystępujący do zajęć wychowania fizycznego zobowiązany jest dostarczyć nauczycielowi wychowania fizycznego zaświadczenie lekarskie o zdolności do wznowienia zajęć z wychowania fizycznego.
 9. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przebywanie ucznia w bibliotece szkolnej (w dzienniku nauczyciel wpisuje „zwolniony” -  skrót „zw.”). W bibliotece uczeń ma obowiązek potwierdzić obecność na specjalnej liście. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń na pisemną prośbę rodziców (pełnoletni na własną prośbę) może być zwolniony do domu. W dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „nieobecność usprawiedliwiona”. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego nie jest wliczany do stanu klasy podczas obliczania frekwencji z wyżej wymienionych zajęć.

Zwolnienia z  wykonywania określonych ćwiczeń

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach  wychowania fizycznego.
 2. Dłuższe zwolnienie ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach  wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
 3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące ograniczone możliwości wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. Nauczyciel przechowuje zaświadczenia  do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w  tej opinii (dotyczy okresów dłuższych niż 1 miesiąc).
 5. Rodzice składają podanie do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 6. Obowiązują terminy i procedura postępowania tak jak w przypadku uzyskiwania zwolnień z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
 7. Kserokopie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń wydanej przez lekarza dyrektor przekazuje nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

Postanowienia końcowe

 1. Komplet dokumentacji dotyczącej zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego  przechowuje w bieżącym roku szkolnym sekretariat szkoły. Po zakończeniu roku szkolnego dokumentacja zostaje przekazana  dyrektorowi szkoły.
 2. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców - wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 

Wniosek pobierz