Oferta edukacyjna

I projekt „Odczarujmy Szekspira”

Sieć kultury to program nastawiony na sieciowanie, dokształcanie i wspieranie kadr kultury województwa pomorskiego w realizowanych działaniach. Jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. W lutym 2017 roku ogłoszono II edycję konkursu na projekty edukacyjno-kulturowe w województwie pomorskim.

Do konkursu zgłoszono 57 wniosków, 10 z nich nagrodzono, wśród nich projekt „Odczarujmy Szekspira” przygotowany przez Gimnazjum nr 11 w Gdyni. Efektem projektu będzie udział uczniów tej szkoły w kilkunastu godzinach warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorkę Urszulę Kowalską oraz aktorów Teatru Muzycznego w Gdyni, zajęciach w Teatrze Muzycznym ukazujących praktyczną stronę realizacji spektaklu, oraz przygotowanie przez uczniów tej szkoły przedstawienia opartego na komedii Williama Szekspira „Sen nocy letniej”.

II projekt realizowany we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni „Co Cię porusza?”

„Co Cię porusza?” to projekt warsztatów, których celem jest przybliżenie uczestnikom sztuki tańca poprzez umożliwienie im czynnego uczestnictwa w procesie powstawania dzieła choreograficznego, którego premiera odbędzie się na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Jeśli istnieje jakakolwiek funkcja sztuki to taka, która ma poruszać. Z czego tworzyć, jeśli nie z tego, co nas boli, zachwyca, czy przeraża. Wiodącą inspiracją do wykrzesania scenariusza będą wspomnienia uczestników i związane z nimi uczucia. Emocje decydują o jakości naszego życia. Mamy z nimi do czynienia przy każdej relacji, która jest dla nas ważna: w pracy, w przyjaźni, w odniesieniu do członków rodziny. Mogą one ocalić nam życie, ale mogą również powodować prawdziwe szkody. Mogą stymulować nas do działania, ale mogą też prowadzić do postępowania, którego będziemy żałować. Chcemy, aby uczestnicy projektu zdobyli umiejętność świadomego wyrażania się za pomocą innego medium niż język mówiony.

Proponujemy naukę drugiego języka obcego od „zerówki” (język francuski, język niemiecki).

Nasza koncepcja pracy z dziećmi będzie oparta na założeniach Nowoczesnej Szkoły Celestyna Freinet.

Stworzymy warunki do:

 • swobodnej ekspresji
 • twórczego myślenia
 • tworzenia własnych tekstów
 • działań teatralnych, dramowych i ekspresji muzycznej

Zapewniamy twórczą atmosferę, kreatywne metody pracy, które pozwolą dziecku w naturalny sposób zdobywać kolejne kompetencje i umiejętności potrzebne nie tylko w szkole, ale i w życiu.

W szkole zostanie zorganizowana świetlica, która będzie czynna w godzinach 7.00 – 17.00.

Kadra pedagogiczna wypracowała model szkoły nowoczesnej, innowacyjnej, ukierunkowanej na wszechstronny rozwój człowieka i zakorzenionej w tradycji.

Rozwój logicznego i komputacyjnego myślenia, kompetencje komunikacyjne, językowe, kulturowe, twórcze rozwiązywanie problemów – to nasze priorytetowe zadania.

Szkoła Podstawowa nr 51 proponuje w roku szkolnym 2018/2019 naukę w następujących oddziałach:

 • przedszkolny
 • klasa I
 • klasa IV (innowacyjna, sportowa)
 • klasa VII (innowacyjna, dwujęzyczna)

 

 

Klasa pierwsza

"Małymi krokami w wielki świat"

z elementami drugiego języka obcego

 

 

Zapraszam do innowacyjnej klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, która poszerza program edukacji wczesnoszkolnej o naukę drugiego języka obcego. Liczne badania naukowe wskazują, że jak najwcześniejszy kontakt z językiem obcym prowadzonym w ciekawy i różnorodny sposób, odpowiednio dobrany do wieku dziecka, jego temperamentu i zainteresowań jest kluczem do sukcesu. Umysł dziecka w wieku edukacji wczesnoszkolnej jest bardzo chłonny. Mały człowiek spostrzega świat wszystkimi zmysłami i doskonale wszystko pamięta. Wczesna nauka języka obcego nie tylko jest niezbędna we współczesnym świecie, ale również motywuje do późniejszej nauki języków obcych, wspomaga ich doskonalenie, stymuluje ogólny rozwój dziecka i wzmacnia jego poczucie wartości. W obecnych czasach znajomość każdego języka obcego ułatwia start młodego człowieka w dorosłe życie i dokonania właściwego wyboru przyszłego zawodu.

Program klasy innowacyjnej przeznaczony jest do realizacji w grupach z każdym dzieckiem nie tylko uzdolnionym językowo ale również rozpoczynającym naukę drugiego języka obcego od podstaw (do wyboru języka francuski lub język niemiecki) . Innowacja realizowana jest podczas zajęć dydaktycznych- w wymiarze 45 minut tygodniowo. Wiadomości i wiedza będą wplecione w różnorodne zabawy oraz zajęcia i łączyć się będą z treściami ze wszystkich dziedzin edukacji wczesnoszkolnej.

Na zajęciach objętych innowacją dzieci :

 • poznają proste piosenki, wierszyki, rymowanki w wybranym języku
 • zapoznają się poprzez przekaz słowny, filmy, bajki z literaturą dziecięcą danego kraju, jego ciekawostkami historycznymi, zwyczajami i tradycjami
 • poznają położenie geograficzne danego kraju, miasta i jego zabytki
 • poznają słownictwo dotyczące podstawowych i bliskich dziecku dziedzin życia (rodzina, kolory, zwierzęta, dom, liczby..)
 • uczestniczą w licznych zabawach i grach językowych
 • biorą udział w zajęciach kulinarnych i pokazach mody typowych dla danego kraju
 • mają okazję spotkań na żywo z obcokrajowcami
 • mają możliwość „konwersacji” przez Skype z dziećmi z Paryża
 • korzystają z materiałów wizualnych i wiedzy uczniów z klas starszych (modele i makiety zabytków wykonane przez starszych uczniów, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne)
 • stopniowo przygotowywane będą do udziału na wyższym etapie edukacyjnym w Międzynarodowym Egzaminie Delf z języka francuskiego i Fit in Deutsch z języka niemieckiego
 • uzyskają solidną podstawę do systematycznej nauki drugiego języka obcego na wyższym etapie edukacyjnym.

poznają korzyści wypływające ze znajomości języka obcego (wykorzystanie zdobytej wiedzy w trakcie wyjść do Alliance Francaise, kawiarni francuskiej, na spektakl w języku obcym, podczas wycieczek edukacyjnych do Paryża i na Lazurowe Wybrzeże w późniejszym etapie edukacyjnym).

 

Agnieszka Ossowska- nauczyciel języka francuskiego i edukacji wczesnoszkolnej

 

 

Klasa pierwsza

z elementami edukacji teatralnej

 

 

„Jeśli szkoła chce być nowoczesna, twórcza, inspirująca

– musi dawać szansę wszystkim i każdemu”

Tadeusz Pilch

 

Zapraszamy do klasy pierwszej z elementami teatru.

Każde dziecko jest ogromną indywidualnością. Są dzieci bardzo otwarte, żywiołowe, nie mające problemów z wyrażaniem uczuć, emocji. Są jednak i te nieśmiałe, często zahamowane, niepotrafiące nawiązać kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi. System szkolny nastawiony jest głównie na uzyskiwanie efektów czysto dydaktycznych. Jakże więc trudno niektórym dzieciom o sukces i poczucie własnej wartości. Nauczyciel oprócz przekazywania konkretnej wiedzy powinien również pomagać w uzyskiwaniu lepszego poziomu funkcjonowania w środowisku, w stawaniu się osobą otwartą, o dobrej samoocenie. Taką drogą, która ułatwia uzyskanie tych celów jest edukacja teatralna, bazująca na twórczej aktywności dziecka i sferze emocjonalnej. Edukacja teatralna pozwala na wyjście dzieci z ławki szkolnej, a wtedy o wiele łatwiej o spontaniczność i kreatywność.

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia. Teatr jest szkołą życia, uczy przez przeżywanie. Mali aktorzy wytrwale pracują nad sobą przełamując nieśmiałość i walczą z tremą podczas publicznych wystąpień. Udział w zajęciach teatralnych pozwala poznać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, rozwija wiarę w siebie.

Zabawa w teatr wiążę się z planem działań szkolnych i jest w szkole niezbędna, bo zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka. Jest wspaniałym pomysłem na dobre spędzanie czasu wolnego. Teatr stwarza dobrą atmosferę grupową i spełnia funkcję terapeutyczną.

Na zajęciach dzieci będą:

 • rozwijać wiedzę o teatrze,
 • wdrażać przeżycia, nastroje, emocje za pomocą gestów, ruchów i mimiki,
 • wdrażać do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wczuwania się w rolę i akcję,
 • zdobywać umiejętności improwizacyjne i naśladownicze,
 • rozwijać umiejętności kreowania odgrywanych postaci i identyfikowania się z nimi na scenie,
 • stwarzać sytuacje do rozwijania zdolności koncentracji, ćwiczeń pamięci, ćwiczeń oddechowych,
 • kształtować umiejętności odreagowania stresów szkolnych i rodzinnych,
 • uwrażliwiać się na sztukę i kształtować wrażliwą, twórczą osobowość przez zabawę, taniec, śpiew, recytację,
 • kształtować mowę oraz mowę dialogową dziecka,
 • słuchać czytanych przez nauczyciela utworów literackich,
 • czytać lektury, wiersze, opowiadania z podziałem na role,
 • poznawać będą zasady zachowania w kinie, teatrze, muzeum,
 • zwiedzać budynek teatru,
 • poznawać zasady korzystania z biblioteki jako skarbnicy książek.

Zapraszam wszystkie chętne dzieci do mojej klasy – Zostań uczniem naszej szkoły!

 

Alicja Wodecka  - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 

Szkoła Podstawowa nr 51 - sala edukacji wczesnoszkolnej - kliknij

 

 

 

 

 

E-naukowiec

Klasa naukowa – nauka przez doświadczenie

(klasa IV i VII)

 

Jest tylko jeden sposób nauki: poprzez działanie

     Paulo Coelho  

 

Klasa dla uczniów lubiących zadawać pytania, którzy chcą wiedzieć -  dlaczego? Dla których nauka stanie się drogą do zrozumienia świata. 

Dzięki efektywnemu skorelowaniu i zsynchronizowaniu współpracy nauczycieli w zakresie odkrywania, wspomagania i wykorzystywania potencjału uczniów na lekcjach matematyki, przyrody i informatyki - nauka w tej klasie będzie nauką poprzez praktykę, obserwacje przyrody i świata oraz umiejętne wykorzystanie nowoczesnej techniki.  

Uczniowie rozwiną tu swoje zainteresowania i zdolności i nauczą się twórczego myślenia także poprzez udział w ciekawych warsztatach tematycznych i realizację  projektów edukacyjnych.  

Będą mogli przeżyć przygodę i wziąć udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „The Odysey of the Mind”, który wyzwala kreatywność, innowacyjność, uczy samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane działania. (Odyseusz – to twórca pomysłów, a nie imitator; zajęcia Odysei Umysłów odbywają się na terenie szkoły i są bezpłatne; trenerami drużyn są Oliwia Dajnowiec i Elżbieta Szponar). 

Niektóre zajęcia warsztatowe będą odbywać się poza szkołą: w Centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Infoboxie, w Akademii MW, w Akwarium Gdyńskim. 

Zaplanowane wycieczki połączą przyjemność z nauką. Wycieczka do Torunia – to warsztaty chemiczne w „małej skali”. Wycieczka do Bydgoszczy przybliży historię regionu związaną z produkcją nitrogliceryny; ćwiczenia praktyczne pokażą proces powstawania i produkcji mydła. Wycieczka do Warszawy przeniesie w świat zabawy i eksperymentu w Centrum Nauki „Kopernik”. 

Uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w Bałtyckim Festiwalu Nauki, uczęszczać na wykłady organizowane przez Politechnikę Gdańską, Akademię Medyczną w Gdańsku i Uniwersytet Gdański. 

Jeśli chcesz odkryć swoje uzdolnienia, nauczyć się myślenia krytycznego, umieć zarządzać czasem i swoimi pomysłami, a przede wszystkim rozwinąć swoje mocne strony i dostrzec zalety pracy zespołowej - ZAPRASZAMY!

Małgorzata Muchowska

 

Klasa dwujęzyczna

Historia, chemia, w-f, godzina wychowawcza w języku angielskim

Drugi język obcy do wyboru: francuski lub niemiecki

(klasa VII)

 

Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko,

co pomyśli głowa… nie tylko po polsku

J. Słowacki

 

Czym się interesujesz: Komputerami? Nauką? Zdrowiem? Muzyką? Sportem? Dzisiejsze media dają niemal nieograniczony dostęp do ulubionych tematów. Ale jest jeden problem; ogromna część tej wiedzy jest w języku angielskim. Jeżeli jesteś ciekawy świata, pragniesz poznawać inne kraje, nauczyć się biegle komunikować w języku angielskim – zapraszamy do klasy dwujęzycznej, w której wybrane przedmioty (historia, w-f, chemia) będą nauczane w języku Szekspira. Nauka języka angielskiego odbywać się będzie w zakresie rozszerzonym.

Efektem docelowym nauki w tej klasie jest:

 • wzbogacenie wiedzy i umiejętności językowych uczniów,
 • poznanie kultury i historii krajów anglojęzycznych,
 • przygotowanie do udziału w konkursach języka angielskiego,
 • kształcenie umiejętności samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
 • stosowanie języka angielskiego jako użytecznego narzędzia w zdobywaniu wiedzy z innych przedmiotów.

W trakcie dwuletniego kursu nauki uczniowie:

 • będą brać udział w warsztatach anglojęzycznych i projektach organizowanych we współpracy z: Infoboxem w Gdyni, Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku, American Corner przy British Council w Gdańsku, międzynarodową organizacją studentów AIESEC i Akademią Marynarki Wojennej,
 • osiągną poziom swobodnego używania języka obcego oraz opanują podstawy językowe w zakresie słownictwa specjalistycznego w następujących dziedzinach: turystyka, prawo, zdrowie i budowa ciała człowieka, transport, środowisko naturalne, sport, pieniądze,
 • będą stosować język angielski jako przydatne narzędzie przyswajania wiedzy z innych przedmiotów,
 • przygotują się do udziału w konkursach znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach angielskojęzycznych, takich jak: Wojewódzki Konkurs z języka angielskiego, English High Flier, ACE, MIX, FOX,
 • przygotują przedstawienia teatralne w języku angielskim,
 • będą korzystać z anglojęzycznych stron internetowych i artykułów prasowych,
 • będą oglądać filmy ze ścieżką dźwiękową w języku angielskim,
 • poznają historię, ustrój, położenie geograficzne i kulturę krajów anglojęzycznych na podstawie artykułów i książek m.in. The World of English, Life in Britain, Britain in Close-up.

Uczniowie utalentowani muzycznie będą mogli uczestniczyć w festiwalach piosenki anglojęzycznej: „More than Words”, „You can sing”.

Uczniowie, którzy wybrali język francuski jako drugi język obcy, będą współpracować ze Stowarzyszeniem Języka Francuskiego Alliance Francaise oraz przygotowywać się do egzaminu DELF.

Uczniowie, którzy wybrali język niemiecki jako drugi język obcy, będą współpracować z Goethe Institut i przygotowywać się do egzaminu Fit in Deutsch.

Atrakcyjne wyjazdy i wycieczki programowe poszerzą i uzupełnią wiedzę zdobytą w szkole:

 • dla wszystkich uczniów z klasy dwujęzycznej zorganizowany zostanie wyjazd do Londynu,
 • uczniowie uczący się języka francuskiego będą mogli uczestniczyć w wycieczkach do Paryża i na Lazurowe Wybrzeże,
 • uczniowie wybierający język niemiecki pojadą na wycieczki do Berlina i Hamburga.

 Oliwia Dajnowiec

 

Klasa innowacyjna edukacji dziennikarskiej i lingwistycznej

(klasa IV)

 

Granice mojego języka są granicami mojego świata

Ludwig Wittgenstein

 

Środki społecznego przekazu takie jak prasa, radio i telewizja oraz przede wszystkim Internet odgrywają olbrzymią rolę w życiu współczesnego człowieka. Jednym z ważniejszych zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, uświadamianie im zarówno szans jak i zagrożeń związanych z powszechnym dostępem do informacji, a także kształtowanie postaw świadomego i krytycznego odbiorcy i twórcy kultury, w tym również odbiorcy i twórcy mediów.

Realizacji tych celów będzie służyła innowacja pedagogiczna polegająca na wprowadzeniu dodatkowych treści i form kształcenia w ramach zajęć z języka polskiego, informatyki i plastyki, a także nauka oprócz języka angielskiego drugiego języka obcego (do wyboru: niemieckiego lub francuskiego).

Na zajęciach objętych innowacją uczniowie m.in.:

 • zdobędą wiedzę na temat środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet);
 • poznają język mediów oraz podstawowe gatunki dziennikarskie;
 • będą mieli okazję spotkać się z dziennikarzami telewizyjnymi, radiowymi oraz współpracującymi z lokalnymi gazetami oraz przyjrzą się ich pracy;
 • zdobędą umiejętność tworzenia tekstów i innych materiałów charakterystycznych dla wybranych mediów;
 • poznają zasady pracy z mikrofonem, dyktafonem, aparatem fotograficznym, kamerą;
 • nauczą się obsługi programów służących do obróbki zdjęć, tworzenia filmów i prezentacji, edycji ścieżek dźwiękowych (np. PhotoScrape, InfranView, Windows Movie Maker, Audacity);
 • poznają tajniki profesjonalnej fotografii;
 • staną się redaktorami gazetki szkolnej (wydawanej na platformie junior media.pl), autorami artykułów na stronę internetową szkoły, twórcami audycji radiowych i telewizyjnych;
 • poznają języki obce na poziomie pozwalającym im swobodne posługiwanie się nimi
  w różnych dziedzinach życia, w sytuacjach spoza klasy szkolnej, w sposób nieformalny
  i pragmatyczny;
 • będą uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach kulturalnych Trójmiasta;
 • rozwiną umiejętności pracy zespołowej oraz umiejętności interpersonalne.

 Joanna Kurkowska i Anna Senetelli- Nawrocka

 

 

 

Klasa sportowa (żeglarstwo- pływanie)

Nauka przez sport

(klasa IV)

Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień...

Robert Collier

Klasa przeznaczona dla uczniów lubiących aktywność fizyczną w wodzie i na wodzie. Nauka w tej klasie – to nauka przez sport, który uzupełni i urozmaici codzienny pobyt w szkole.

Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, dążenie do maksymalnego opanowania przez uczniów wiadomości objętych programem nauczania i umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe – sprawdzenie się w rywalizacji sportowej.

Co możesz zyskać ucząc się w klasie sportowej?

 • dużą sprawność fizyczną,
 • naukę połączoną ze spełnianiem ambicji sportowych,
 • dostęp do specjalistycznej bazy treningowej.

 Celem nauki w tej klasie jest:

 • opanowanie w stopniu bardzo dobrym technik sportowych, które pozwolą na udział w zawodach pływackich i żeglarskich,
 • stworzenie optymalnych warunków do treningu sportowego i nauki,
 • umożliwienie odkrywania swoich pasji i zapału do treningu wyczynowego,
 • uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej oraz wszechstronnego i harmonijnego rozwoju,
 • propagowanie zdrowego trybu życia i różnych form aktywnego wypoczynku.

Przez cały okres nauki zapewniamy:

 • wszechstronne przygotowanie z przedmiotów ogólnokształcących,
 • możliwość nauki dwóch języków obcych (od klasy VII),
 • dostosowany do profilu klasy plan lekcji, zintegrowany z zajęciami treningowymi na pływalni, w sali sportowej oraz w innych miejscach treningowych,
 • rozbudowany program szkolenia sportowego, dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów o różnym stopniu przygotowania fizycznego,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną i trenerską,
 • opiekę medyczną i stomatologiczną,

 • możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • możliwość korzystania z przygotowywanych na miejscu obiadów,
 • korzystanie z biblioteki i czytelni w czasie pomiędzy zajęciami.

Poprzez współpracę szkoły z Klubem Sportowym „DELFIN” Gdynia, który sprawować będzie pieczę nad zawodnikami, stworzymy naszym uczniom możliwość startu w zawodach rangi wojewódzkiej i krajowej.

W celu przedłużenia ciągłości planu treningowego, planujemy dwa wyjazdy mające formę zgrupowania sportowego:

 • obóz letni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie,
 • zimowy obóz narciarski w Szklarskiej Porębie.

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa

– nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość…

Budda

Martyna Nosewicz i Paweł Wołosewicz